نمونه سوال درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی

                      دبستان پسرانه تند گویان

     الف  : گزینه درست را با علامت × مشخص کنید

1-       درکدام یک از مواد زیر جنبش مولکولی بیشتر است ؟

چوب                      آب                       آهن                          اکسیژن                               

2-       اتم های سازنده ی مولکول کدام ماده یکسان است ؟

آ ب                       طلا                       نمک                       شیشه

3- کدام تغییر مواد زیر فیزیکی است ؟                         فاسدشدن شیر

 کپک زدن نان                    تبخیرشدن آب                   زنگ زدن آهن

4-       کدام ماده ی زیر ترکیب است ؟  

آلومنیم                 نقره                     مس                           نمک

5-       کشش مولکولی در کدام ماده بیشتر است؟

 گاز ها                مایعات                 جامدات                     هرسه

6-       کدام مورد از خاصّیت مواد نمی باشد ؟

وزن                  رنگ                     بو                             مزه                                     7 - هنگام بریدن چوب کدام خاصیت آن تغییر می کند؟

 رنگ                بو                      مزه                            شـکـل

8-کدام ماشین زیر ساده است ؟

انبردست               هواپیما              دوچرخه                    لودر                                            

9-       در کدام وسیله سطح شیب دار وجود دارد؟

 چکش                  تاب                   قرقره                       تبر

10-   برای بالا بردن یک جعبه سنگین کدام تخته کار را آسان تر می کند؟

 تخته 5/2 متری                  تخته 4متری                نخته 5/3 متری

11-   با کدام وسیله  می توان نور خورشید راتجزیه کرد ؟

منشور                آینه                ذره بین                  تلسکوپ

12-کدام چشمه طبیعی نور است؟

ماه                ستاره قطبی           شمع روشن               لامپ روشن

13- کدام وسیله زیر انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل می کند؟

اتو برقی            کولر               زنگ اخبار                 سشوار

14- کدام وسیله موتور الکتریکی ندارد؟

پنکه                یخجال              جارو برقی                  اتوبرقی 

15-در کدام وسیله زیر از عدسی استفاده نشده است ؟

کوره آفتابی          عینک           میکروبسکوپ              دوربین ها

16- کدام سنگ های زیر کتاب تاریخ زمین است؟

سنگ آذرین                  سنگ رسوبی                  سنگ دگرگونی

17- از کدام قسمت بدن جانداران فسیل  (سنگواره) تشکیل نمی شود؟ 

   صدف ها             استخوان ها            دندان ها             گوشت آنها

18-     از کدام جاندار زیر فسیل بهتری درست می شود؟

سوسک              زنبور                 ماهی                   کبوتر                                               

 19- زندگی  در دریا با پیدایش کدام موجود شروع شد ؟                                          

  ماهی ها            تک سلولی ها               دایناسور ها         خزندگان  

20– با پیدایش کدام مورد زندگی بر روی خشکی آغاز شد؟

پرندگان             پشتانداران               گیاهان                داینوسور ها        

21- ترازو چگونه کار ما را آسان می کند؟       

دقت بهتر           سرعت زیادتر          قدرت بیشتر         مورد الف وب

22- برای تشکیل لایه ی یک سانیمتر خاک چند سال طول می کشد ؟

 20سال              50 سال                100سال                 200سال

23- برای کشاورزی کدام خاک مناسب تر است ؟

خاک رس            ماسه            خاک مزرعه               خاک کنار جاده

24-اولین مهره داری که پس از میلیونها سال به وجود آمد کدام است ؟

پرندگان               ماهی ها                  پستانداران               داینوسورها

25- دو مولکول آب چند اتم اکسیژن دارد؟

1                          2                            3                          4

26- تاکنون چند اتم متفاوت شناخته شده است؟

901                       100                        109                   99

27- در کدام شهر زیر آهن زودتر زنگ می زند؟

ساری                     تهران                      یزد                     قم

 

 

 ب: جملا ت درست را با (ص) وجملات غلط را با(غ) مشخص کن 

1- خا صیت همه مواد یکسان است .(        )

2- گاز اکسیژن یک عنصر است.  (         )

3-وقتی آب بخار می شود ساختمان مولکولی آن عوض می شود.(        )

4-زنگ آهن یک ترکیب است .(           )

  5 – ربایش بین مولکولهای گاز از مایع بیشتراست.(          ) 

  6 – بیشتر موادی گه اطراف ما وجود دارند عنصر هستند.(        )

     7  - موادجامد همیشه به یک شکل وحجم ثابت هستند.(      )

     8- تبخیر آب یک تغییر شیمیایی است .(        )

     9- ترکیب جوش شیرین وسرکه تغییر فیزیکی است>(       )

    10- هرنوع سوختن یک تغییر شیمیایی است.  (          )

     11- برای هرتغییر مااده باید زما نی بگذرد.(          )

     12 – ماه یک چشمه نور است .(       )

     13-رنگین کمان براثر تجزیه نور خورشید بوجود می آید (          )

     14- به وسیله عدسی می تواه تصویر اجسام را نشان داد.(         )

     15- در کانون عدسی گرمای زیادی تولید می شود .(         )

    16- اجسام زمانی حرکت میکنند که به آنها نیرو وارد شود.(        )

    17- موتور الکتریکی انرژی الکتریکی رابه گرمایی تبدیل می کند(        )

   18- انرژی الکتریکی از مهمترین شکل های انرژی است .(         )

  19- برای تشکیل فسیل  میلیون ها سال لازم است (           )

  20- امکان دارد بالای کوهی فسیل ماهی پیداشود (           )

 21- همه فسیل های یک منطقه را باید جمع کرد (           )

 22- درکشاورزی خاک زیر مناسب تراست (            )

 23-  بیشتر غذای ما از خاک بدست می آید (           )

  24- زندگی ابتدا از دریا شوع شد.(          )

  25- زندگی برروی خشکی ها باپیدایش داینوسورها شروع شد.(          )

  26- درتغییر شیمیایی مولکول مواد تغییر می کند.(          )

   27- همه سنگ ها بری زمین شناسان کتاب تاریخ زمین هستند.(         )

   28- نام  دیگر فسیل « سنگواره» است. (         )

 ج جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

 1. به موادی که مولکول آنها ازدویاچند نوع اتم درست شده............. می گویند .
 2. نقطه ای که عدسی نور خورشید را جمع می کند ...............میگویند.
 3. موتور الکتریکی انرژی الکتریکی را به انرژی .............تبدیل می کند.
 4. مولکول از ذرات ریزی به نام ................درست شده است .
 5. ذوب یخ یک تغییر   .............. است .
 6. وسیله ای که با آن نور خورشید راتجزیه می توان کرد............. گویند.
 7.  از ترکیب اکسیژن وآهن در هوای مرطوب......................به وجو می آید.
 8. از خرد شدن ............. درطول سال ها خاک درست می شود.
 9. برای اینکه جسمی دیده شود باید به آن ............ بتابد .
 10. چشمه اصلی نور وگرمای زمین .................است.
 11.  به وسایلی مانند اهرم و.............. که کار مارا آسان می کنند ماشین گویند.
 12. رنگ ؛ بو ؛ شکل ومزه جزء ...................ماده هستند.
 13. مولکول آب از اتم های ............... و.................. درست شده است.
 14. براثر خاصیت ................ مولکول ها ست که بوغذا را احساس می کنیم.
 15.  نیروی ...................مولکول هاست که از پراگندگی آنها جلوگیری می کند.
 16. فاصله ی مولکول های مواد مایع از گازها .............. است.
 17.  برق آسمان یک چشمه نور ................. است.
 18. آرمیچر یک موتور الکتریکی .............. وکوچک است .
 19. جسم زمانی حرکت می کند که به آن................ وارد شود.
 20. گوارش غذا یک تغییر ...............است.
 21.  مواد درطبیعت به  ............. حالت وجود دارند.
 22. هر ماشین پیچیده از ترکیب چند ماشین ............ تشکیل می شود.
 23. وجود ................. برای کشاورزی لازم است.
 24. به دانشمندانی که در باره ی گذشته زمین مطالعه می کنند..............گویند
 25. پیدا شدن فسیل صدف دریک محل نشانه وجود...........درآنجابوده است.
 26. داینوسور ها در حدود ...........میلیون سال قبل از بین رفته اند.
 27. داینوسور به معنای ......................... است.
 28.  تشکیل خاک از سنگ یک تغییر................است.
 29. سنگ های ..............به تاریخچه زمین معروفند.

د: به سوالات زیر پاسخ دهید.

1.      یک عدسی بکش ونقطه کانونی آن را نشان دهید .

2.      وقتی چند قطره روغن مایع در آب بریزیم آنها به هم می چسبند چرا؟

3.      گرما درتغییرات مواد چه نقشی دارد؟

4.      فرق مولکول واتم چیست؟

5.      درهریک ازموادزیر چگونه تغییر شیمیایی به وجود آوریم؟

تخم مرغ=              میوه=                   کاغذ=                گوشت=

        6-چگونه با اینکه فقط 109 اتم داریم ولی هزاران ماده ترکیب وعنصر وجود دارد؟

       7-پیدا شدن هریک ازفسیل های زیردرهر محل نشانه چیست؟

      فسیل برگ درخت خرما =                فسیل ماهی وصدف = 

       8-یورستن با آزمایش خود درباره خاک چه فهمید؟

      9- ترتیب پیدایش جانداران رابنویس ؟

  تک سلولی/............/مهره داران/............/گیاهان / ......../خزندگان /........... /

     10- درست شدن ابر وباریدن باران چه نوع تغییری است ؟ ..چرا؟

      11-علی می خواهد باعناصر ( آهن واکسیژن ) وفلزات (مس وروی ) ترکیب بسازد

   چگونه می تواند این کار راانجام دهد ؟

    12-چگونه می توان یک کاغذ را به وسیله ذره بین سوزاند ؟

    13-رنگین کمان چگونه درست می شود ؟

    14- وقتی شمعی راروشن کنیم ممکن است چه تغییراتی روی دهد ؟ چرا؟

    15-احمد چند فسیل پیدا کرد به نظر شما آن کوه ها چه نوع سنگی دارند / چرا؟

    16-نظر زمین شناسان را در باره خشکی واقیانوس گذشته زمین را بنویسید.

    17- درهر وسیله زیر چه نوع انرژی  ها به هم تبدیل می شوند/

     دراتومبیل =                                      در اتو =                       

     در دوچرخه =                                دربخاری =

    18-تفاوت چشمه های طبیعی ومصنوعی درچیست؟

    19- زمین شناسان بامطالعه سنگ های رسوبی  چه اطلاعاتی بدست می آورند؟

   20- درکدام حالت بلند کردن جسم راحت تر است؟